ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Салла естейт ЕООД

Тел.: 052/ 611420, 0896/779778
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

с.Блъсково, общ. Провадия, ул.Седма 2А, ЕИК 148127720
(седалище и ЕИК)

Пълен пощенски адрес: 9000 Варна, ул.Братя Миладинови 47, ет.5

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 052/ 611420, e-mail: office@salla.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Иванов – управител

Лице за контакти: Стефан Иванов 0896/779224

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Салла естейт“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Обект за рекреационни дейности към винарска изба „Салла Естейт“, включваща магазин за продажби на вино на дребно, изложбена зала на ниво 1, ниво 2 и винотека в ПИ 04457.9.261 „за производствени, складови и рекреационни дейности“, в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Изграждане на нова сграда за рекреационни дейности към винарска изба „Салла Естейт“, включваща магазин за продажби на вино на дребно, изложбена зала на ниво 1, ниво 2 и винотека в ПИ 04457.9.261 „за производствени, складови и рекреационни дейности“, в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна. Сградата ще е на две надземни нива със ЗП=888,83 кв.м. и РЗП=1078,27 кв.м. Площ на ПИ – 20839 кв.м. Отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Парцела е захранен с вода за питейно – битови нужди от местната ВиК мрежа – съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ф110.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Имота е захранен с ток от електромерно табло тип 1Т+ТТ+Модем, монтирано на фасадата на ТП 10 Блъсково, по подходящ начин до локалното табло на обекта, както е описано в становището за присъединяване от ЕРП Север изх. № ПУПРОК–5297–ДПРОК–0400/19.02.2019г. и Договор за комбинирани услуги № ПКСП–2107000673/08.07.2021г.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Имота не попада на територията на други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. В него не са установени, разпространени защитени растителни видове.

4. Местоположение:

ПИ с идентификатор 04457.9.261 по кадастрална карта, област Варна, общ. Провадия,
с. Блъсково.
Собственост на „Салла Естейт“ ЕООД.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Инвестиционният проект предвижда по време на строителството и експлоатацията да
се използва вода за питейно–битови нужди от съществуващи съоръжения на ВиК –
Варна, подрайон Провадия.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционния проект не предвижда използване на вредни вещества, които да
доведат до замърсяване на въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците по време на реализация на строителството ще се третират по законовите
изисквания, като се извозват до най-близкото депо.

8. Отпадъчни води:

Отпадъчните води ще се генерират от битови нужди и ще се отвеждат във водоплътна
изгребна яма.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При изграждане на инвестиционния проект не се предвижда наличието на опасни
химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Прилагам:

3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. Документ за собственост;
3.2.Скица–виза за имота.

4. Електронен носител – 1 бр.

√ 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща – office@salla.bg

√ 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 10.09.2021 г.
Уведомител: …………………………………

(подпис)