Дефиниции

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

САЛЛА ЕСТЕЙТ„Салла Естейт” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ 47, ет. 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148127720;

SALLA ESTATE – електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.salla.bg/magazin, предлагащ за продажба вино и други стоки, собственост на „Салла Естейт” ЕООД, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин стоки;

КЛИЕНТ – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин, а също така и лица, които извършват покупки без създаване на клиентски профил;

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на Salla Estate, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

СТОКИ – вино и други стоки, предлагани от Салла Естейт за продажба в електронния магазин.

Приложимост

Салла Естейт действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин Salla Estate.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на всяко използване на електронния магазин. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

В допълнение към приемането на настоящата Политика на поверителност, клиентът е обвързан и от Общите условия.

С осъществяването на регистрация или с реализирането на покупка без регистрация на клиентски профил клиентът декларира, че е навършил 18 години. Салла Естейт има право да откаже приемане на поръчка в случай на съмнение, че съответният клиент не е навършил 18 години.

Салла Естейт не събира и не обработва данни на малолетни и непълнолетни лица. В случай че имате съмнения, че непълнолетно лице е регистрирало клиентски профил или е извършило покупка, Ви молим да се свържете с нас по един от посочените по-долу начини и ние ще деактивираме клиентския профил на това лице и ще изтрием всички съхранявани за него лични данни.

Декларирането на запознаването с и приемането на настоящата Политика на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При регистрация и при последващо актуализиране клиентът декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Видове лични данни, начини на събиране, цели на използване

Салла Естейт събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, а също така и при реализиране на поръчка, като например име, e-mail адрес, телефон, адрес за доставка, както и всички други изрично посочени при създаване на клиентски профил или при реализиране на поръчка.

Салла Естейт използва даденото съгласие в процеса на регистрация като правно основание за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти. Предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без тези данни Салла Естейт не може да изпълни задълженията си по него.

Салла Естейт се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на своите клиенти на заявените от тях стоки. Без достъп до този минимум от лични данни Салла Естейт не може да предложи на потенциалните си клиенти своите стоки.

Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за Салла Естейт. Въпреки че Салла Естейт не може да гарантира пълна сигурност, Салла Естейт предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

Салла Естейт обработва лични данни в рамките на предоставеното от клиентите съгласие с цел реализиране на заявките на клиентите, като например предоставяне на заявените стоки, за връзка с клиентите, за директен маркетинг или за статистически нужди, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на Салла Естейт, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. Салла Естейт не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Салла Естейт не използва личните данни за цели, различни от посочените.

С кого и защо споделяме Вашите лични данни

Салла Естейт не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

  • със съгласието на съответния клиент;
  • когато това е стриктно необходимо за предоставяне на услугите на Salla Estate, напр. във връзка с използването на хостинг услуги или IT поддръжка на системите, за осчетоводяване, а също за предоставяне на заявена от клиент стока, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги или при предоставяне на данни за доставка на спедиторска фирма, като във всички посочени случаи Салла Естейт се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;
  • за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;
  • когато Салла Естейт има задължение по закон да разкрие тези лични данни.

Съхраняване на Вашите лични данни

Салла Естейт съхранява и обработва по друг начин личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и местно законодателство. Предаване на данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.

Салла Естейт се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.

Салла Естейт може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

Достъп до лични данни, промяна на лични данни

Клиентът има право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Клиентът има право да оттегли даденото съгласие за обработване на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид. В този случай Салла Естейт няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на Salla Estate и клиентският профил на съответния клиент ще бъде изтрит.

Клиентът има право и на възражение срещу обработването, ограничение на обработването, както и на право на преносимост на данните.

В случай че клиент има въпроси във връзка с описаните права, желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Салла Естейт съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Салла Естейт в писмен вид по един от посочените по-долу начини.

Промени в политиката на поверителност

При необходимост Салла Естейт има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения настоящата политика на поверителност Салла Естейт уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Салла Естейт, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Решаване на спорове, други разпоредби

В случай на несъгласие от страна на клиент с тези практики Салла Естейт насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Салла Естейт, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата политика на поверителност не води до недействителност на политиката на поверителност в нейната цялост.

Контактна информация

ул. Братя Миладинови 47, ет. 6
9000 Варна, България

salla@salla.bg
тел.: 0896 779 224 – Стефан Иванов

Последна промяна: 01.05.2019