На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.)

„САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД, с. Блъсково

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за своето инвестиционно намерение за Изграждане на открит и закрит манеж с конюшня, с цел разширяване на съществуващата база за отглеждане на коне, находяща се в ПИ с идентификатор 04457.9.7 в землището на с. Блъсково, общ. Провадия. Уведомяваме Ви, че инвестиционното намерение е ново и включва: изграждане на открит манеж и оборудване на конюшня и закрит манеж в съществуваща сграда в собствен имот с идентификатор 04457.9.7.Спецификата на проекта не предполага отрицателно въздействие върху околната среда.
Не се предвиждат СМР, мелиоративни дейности на съоръженията, нито е необходимо изграждане на нови пътища или промяна на същестуващата пътна инфраструктура.
Всички, които имат отношение могат да изразят писмено своитевъзражения и предложенияи да ги внесат в РИОСВ-Варна или в Кметство – с.Блъсково.

Дата: 28.01.2021г.
Иван Иванов, тел.: 052/ 611420